aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Upřesňující informace k možnostem založení občanského sdružení

Upřesňující informace k možnostem založení občanského sdružení

(sdělení úřadu MČ Zličín) Vzhledem k diskusi, která se rozvinula na společném jednání vedení městské části s občany dne 3. května 2017, a která, jak jsem zjistila, pokračuje i na stránkách webových stránek Zličín info a která není úplně přesná, bych ráda doplnila některé informace:

Role občanských sdružení je, kromě řady jiných práv, v našem případě stěžejní v pozici obhájců veřejného zájmu na ochraně životního prostředí při účasti na rozhodovacích procesech s možným dopadem na životní prostředí. Občanské sdružení má právo být účastníkem jednání a správních řízení, která se týkají životního prostředí v naší městské části, a jejich účast nemůže být odmítnuta.

Celou záležitost je třeba rozdělit na dvě části:

Pietní park pro zvířata z domácích chovů v Praze Zličíně

V tomto případě usilovala MČ o založení občanského sdružení od samého začátku. To se však nepodařilo, nikdo z oslovených občanů nebyl ochotný občanské sdružení založit a v současné době již zřejmě není úplně nejvhodnější doba v tomto směru. I když nikdy nelze říci, že by tato činnost byla zbytečná.

To však nemá nic společného s případnou účastí občanů na veřejném projednání uvedené záležitosti. Nikdo neočekává, že občané, kteří se zúčastní veřejného projednání, přijdou pouze s odbornými námitkami proti realizaci záměru. To jsme všichni činili po celou dobu zpracování dokumentace. Městská část samozřejmě přivede na toto jednání i své právní zastoupení, případně další odborníky. Občané by se měli zúčastnit v co nejhojnějším počtu především proto, aby prokázali, že tuto záležitost berou za svou, že s ní nesouhlasí a stojí plně za negativním stanoviskem samosprávy. O termínu jednání bude včas informováni a já věřím, že si řada z Vás udělá čas na to, aby mohla přijít jen vyjádřit své odmítavé stanovisko.

Řešení dalších zápachů, sužujících městskou část

Trochu jiná je situace, pokud se týká řešení zápachů z firmy VAFO, kompostárny či špatně napojené kanalizace. Všichni víte, že zdroje těchto zápachů jsou umístěny na území Středočeského kraje a jednání je stále v běhu. Za partnera k jednání považuje Středočeský kraj Magistrát hlavního města Prahy, nikoliv jednotlivou městskou část. To se prokázalo např. při jednání o kompostárně, kdy byla městská část jako účastník odmítnuta. Zajistit, aby Magistrát průběžně jednal v zájmu jen jedné, pro něj malé městské části, je však dosti svízelné, ne-li zcela nemožné. Pokud však bude existovat občanské sdružení, nemůže být jeho postavení jako účastníka řízení nijak omezeno. Jeho prostřednictvím může tedy městská část prosazovat své zájmy.

Pokud se týká ekonomického a technického zajištění činnosti občanského sdružení, je jednoduše řečeno třeba pouze to, aby tito občané měli čas k jednání a chuť se za občany městské části rvát. Není třeba vynakládat žádné finanční prostředky na činnost odborníků v tomto směru. Městská část má v obou případech navázané smluvní vztahy s odborníky jak právního tak technického směru. S těmito odborníky bude mít samozřejmě možnost konzultovat svou činnost i občanské sdružení. V případě, že zjistí, že by bylo účelné komunikovat s dalšími odborníky, nestojí tomu nic v cestě. Můžeme pomoci i při založení občanského sdružení, zpracování stanov apod. Nemůžeme však pochopitelně poskytovat odměny pro členy vedení občanského sdružení. Stejně tak můžeme pomáhat při zajištění technické stránky věci, např. při tisku potřebných materiálů či zveřejňování důležitých informací o činnosti občanského sdružení na webových stránkách městské části.

Snad jen závěrem bych ráda podotkla, že není naším cílem, aby občanské sdružení konalo jakoukoliv práci za nás. Svoji práci odvádíme jak vedení městské části, tak úředníci dnes a denně v maximálním rozsahu. Jednáme s odpovědnými zástupci protistran, úředníci nepřetržitě vyhledávají nové kontakty na jednotlivých ministerstvech či dalších orgánech státní správy. Není ale dost dobře možné a asi ne ani taktické dopodrobna tuto činnost stále zveřejňovat. Ale pokud kdokoliv z občanů (čímž myslím prokazatelně našich občanů) požádá o informace odpovědného zaměstnance nebo vedení MČ, určitě nebude odmítnut. Myslím, že je lepší hledat, co nás spojuje, než co nás rozděluje.

JUDr. M. Koropecká, starostka MČ Praha - Zličín

Označeno štítky Krátce Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat