aktualizováno 7:56 AM CET, Dec 6, 2018339 UTC

Rozpočet Zličína a Sobína na rok 2017: podněty občanů

Rozpočet Zličína a Sobína na rok 2017: podněty občanů

Vážení občané, v listopadu 2016 proběhl s pomocí našeho komunitního webu sběr návrhů investic ve Zličíně a Sobíně pro rok 2017. Na základě těchto a dalších podnětů byl zpracován a předložen návrh rozpočtu. “Toto je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který určí, kam se bude ubírat MČ v daném rozpočtovém roce, jaké výdaje a příjmy ovlivní život v naší MČ po tento a v souladu s rozpočtovým výhledem případně následující roky,” uvedl radní Pavel Kovařík ve Zličínském zpravodaji.

Přinášíme Vám odpověďi radního Pavla Kovaříka na podněty, které přišly od občanů:

1. Komplikovaná dopravní situace u výjezdu ze sídliště Metropole, respektive při sjezdu z Pražského okruhu do Zličína.

Odpověď: Tento problém nelze zařadit do plánu investic MČ, jak z důvodu vysoké finanční náročnosti, tak z důvodu, že se nejedná o pozemky MČ. Na potřebu zajištění odpovídajícího výjezdu ze sídliště Metropole MČ upozorňovala již v průběhu přípravy výstavby, avšak na tyto připomínky nebylo reagováno. V současné době se MČ snaží o nápravu stavu na všech stranách, zatím bez pozitivního výsledku.

2. Tranzitní doprava z nových sídlišť v Rudné, Chýně či Hostivic. Obchvat Zličína je stále aktuální záležitost? Situace po realizaci sídlišť YIT a Technocom.

Odpověď: Pokud se týká připravované objízdné komunikace MČ Praha-Zličín, je tato otázka stále v řešení, je součástí územního plánu pro dané území, avšak není ani nemůže být součástí rozpočtu MČ. Projekt je finančně velmi náročný a měl by být realizován v gesci HMP. Do dnešního dne nejsou také vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemkům, potřebným pro realizaci tohoto projektu.

3. Autobusový terminál je nevhodně řešený a zastaralý.

Odpověď: Terminál není v majetku MČ, jen se, bohužel, nachází na katastru naší MČ, která s tím má jen starosti – zvýšená kriminalita, špatná dopravní situace, nepořádek. Průběžně se intenzivně jedná se správci pozemků TSK a DP o jeho lepší údržbě, s provozovatelem zázemí stanice metra, což je DP, o zkulturnění této lokality, kterou všichni chápeme jako jednu ze vstupních bran do metropole. MP a PČR byla požádána o zvýšený dohled nad tímto územím. MČ také požádala HMP o vybudování chybějícího kamerového systému v této lokalitě. Víc zatím MČ udělat nemůže, protože nemůže vlastní finanční prostředky investovat do cizího majetku.

4. Umožnit průchod parkem pro psy ve směru metropole Zličín (sídliště) do Halenkovské, ještě lépe umožnit pohyb psů v parku všude kromě oplocených dětských hřišť a umístit tam několik košů na psí hovínka. Takto to údajně funguje v mnoha městských částech – je to i pro maminky s kočáry a s pejsky.

Odpověď: S navýšením počtu nádob na odpadky se počítá, průběžně se doplňují, co se týče vstupu s pejsky a jiným drobným zvířectvem, jsme normální MČ, která se přesně dělí názorově na pejskaře a nepejskaře. Již několikrát jsme opakovali, že, pokud se nám do budoucna podaří rozšířit park do předpokládané navrhované velikosti, bude možné uvažovat i o tom, že by mohl
být průchod pro psy umožněn. Za současného stavu však musí park sloužit především dětem, samozřejmě i dospělým k odpočinku a relaxaci. Není možné zajistit službu, která bude park
průběžně uklízet, a že tak řada pejskařů po svých miláčcích nečiní, je obecně známo. Navíc řada rodičů nevítá ani tu skutečnost, že by si děti hrály na travnatých plochách (nejsou jen na oplocených hřištích), které jsou průběžně „občůrávány“ desítkami psů. Zatím tedy o tom,
že bychom do parku pustili pejskaře, neuvažujeme.

5. Pokusit se vyjednat pěší cestu (průchod) od České pošty v Křivatcové ul. přes areál Volta Real do Řep na zastávku vlaku a na konečnou tramvaje a provést příslušné investice – oplocení, osvětlení atd.

Odpověď: V současné době se opravuje lávka, která vede z oblasti dolního Zličína přes vlakový koridor k zastávce tramvaje v Řepích. Další lávka by měla být součástí výstavby příštího sídliště v oblasti Technocomu.

6. Oprava vozovky v ulici Hrozenkovská.

Odpověď: Komunikace, která je ve správě TSK, je více než zralá na celkovou opravu. S TSK se podařilo dohodnout, že oprava komunikace bude provedena v celé její délce v letošním roce a naváže tak na rekonstrukci povrchu v ulici Hostivická, opravované v minulých letech. O tomto byli občané informováni jak v minulých číslech Zpravodaje, tak po jednání zastupitelstva.

7. Přechod v ulici Hrozenkovská mezi parkem a MU.

Odpověď: Tento přechod není na pořadu dne. O této možnosti se již jednalo, ale realizace narazila na zamítavé stanovisko Policie ČR. V daném místě by bylo třeba provést rekonstrukci celé křižovatky, aby případný přechod odpovídal bezpečnostním předpisům. MČ se snaží právě v
této lokalitě vybudovat u chodníku podél parku stavebně technické opatření ve formě zábradlí směrem k sídlišti Mladých, Zličínským zahradám z důvodu zajištění bezpečnosti nejmenších obyvatel MČ, kteří tudy chodí do školy a školky. Navíc by se jednalo o dva přechody vzdálené od sebe jen cca 50 m, z nichž jeden by byl instalován těsně za nepřehlednou zatáčkou.

8. Z dlouhodobého pohledu ve Zličíně chybí zejména restaurace či kulturní dům s restaurací a poliklinika.

Odpověď: Restaurace bude součástí sportovního zázemí, které bude vystavěno na fotbalovém hřišti v letošním roce. Další restaurace se nachází na sídlišti Metropole. Zároveň předpokládáme, že multifunkční centrum (cosi jako kulturní dům) vznikne ze současného objektu využívaného hasiči a Českou poštou, pokud bude v plánované době 2–3 let vybudována hasičská zbrojnice nová. Výstavbu polikliniky MČ neplánuje, protože to přesahuje její finanční možnosti. Nebrání se ovšem tomu, pokud takové zařízení některý developer na svém pozemku vybuduje.

9. Trvalé zázemí v parku Na Prameništi – umývárna, záchod

Odpověď: Otázkou je smysl takového zařízení, které by předpokládalo další náklady s udržováním a obsluhou. MČ nechala na základě žádostí občanů na pozemcích přistavit
mobilní zařízení (a nechá samozřejmě opět i v letošním roce), avšak podle informace provozovatele služeb je zařízení minimálně využíváno.

10. Parkování aut u parku Na Prameništi – hodně Středočechů sem jezdí autem a většinou parkují na trávě.

Odpověď: Dotaz nesouvisí přímo s přípravou rozpočtu MČ, ale pokusím se na něj odpovědět. Nevím, kde přesně tito lidé ze sousedního kraje parkují a ani kde by mohli přímo u parku
parkovat, protože všechny komunikace jsou zde obousměrné, se šířkou vozovky cca 6 m
a jak již všichni víme z autoškoly, řidič při parkování vozidla na pozemní komunikaci, která
je obousměrná, musí zachovat volný jízdní pruh v šíři 3 m v obou směrech, což se z mého
pohledu vylučuje a zároveň i tyto komunikace nemusejí být označeny zákazovými značkami.
Navíc, pokud zde někdo parkuje, jde zpravidla spíše o návštěvníky parku, kteří si chtějí zkrátit cestu, než o občany Středočeského kraje.

11. V ulici Halenkovská je nyní velký pohyb osob a není v ní chodník pro pěší.

Odpověď: S realizací se dosud neuvažuje. Předpokladem by bylo zpracování ověřovací
studie.

12. Nájezd na pražský okruh z ulice Hrozenkovská

Odpověď: Chybí nám v rozpočtu asi tak 300 mil. a není to v kompetenci MČ. Navíc takový nájezd územní plán neumožňuje

13. Autobusová doprava do sídliště Na Radosti

Odpověď: Připomínkování vedení linek MHD samozřejmě patří i do kompetence MČ, ale v tomto případě, pokud jsem to dobře pochopil, tak se jedná o projekt v katastru MČ Řepy, tudíž naše MČ do tohoto nemůže zasahovat, ale i tak se snažíme vyjednat lepší dopravní obslužnost pro námi spravovanou část v katastru MČ podél silnice, ulice Na Radosti. K dopravní obslužnosti v HMP se každý občan, který je jak spokojen, tak i nespokojen, může vyjadřovat na webových stránkách ROPID, což je firma, společnost, která ,,organizuje“ vedení linek MHD. Tento dotaz však nesouvisí s rozpočtem MČ.

14. Cyklostezka v Sobíně. V současné době se musí jet po trase 201 po silnici nebo chodníku. Pak taky napojení na Chýni.

Odpověď: Jde o nákladnou akci, která by musela být dobře stavebně a projektově dořešena. Největším problémem však zřejmě budou nevypořádané majetkoprávní vztahy k potřebným pozemkům, které nejsou ve vlastnictví HMP ani MČ. V současné době toto navrhované řešení nepřichází v úvahu.

15. Psí louka

Odpověď: Jedna psí louka vyrostla u pěší lávky přes železniční těleso ve směru na Řepy, v současné době je stále ještě uzavřena z důvodu, aby se uchytilo travní semeno, povrch louky se tím zpevní a nedojde hned k devastaci a vzniku rozbahněného terénu. O dalším takovém objektu zatím neuvažujeme z důvodu nedostatku vhodných pozemků.

Za všechny podněty zaslané prostřednictvím našeho webu děkujeme!
Celý text naleznete ve Zpravodaji Zličína a Sobína č. 2/2017

Označeno štítky Události Zličín

Dále by Vás mohlo zajímat